🍃نکات_مهم وکلیدی_راجع به شلوار🍃
کنترل های مربوط به شلوار: 🍃کنترل راستا»که حتمابایدانجام شود،وگرنه شلوارتوی پاحالت پیچ خوردگی دارد. 🍃کنترل کمر»بایدبین ساسونهارااندازه بگیریم که به1/2دورکمربرسد.ساسونهای چیدنی بایدچیده شودولی درجزوه شلوارگفته شده بهتره چیده نشود،اگرکنترل کمرانجام شدوکم بودازمقدارساسونهاکم میکنیم واگرزیادبودبه مقدارشون اضافه. 🍃کنترل ران»برای افرادیکه خیلی چاق هستندبایدکنترل ران انجام شود،گشادی فاق جلوتاپشت رااندازه میزنیم،مثلاهرچه قدردورران هست درالگو2س بیشترباشد.اگر60هست باید62باشد. 🍃اگرشخصی دورباسن زیادداشته باشد،برای بدست آوردن بلندی فاق بهتراست1/4دورباسن را_2کنیم.(منظوردورباسن بالای116هست).
🍃برای افرادی مثل بچه هاکه دورباسنشون کمه بهتراست 1/4دورباسن را+2کنیم. 🍃کسانیکه شلوارفاق کوتاه
بخواهند،میتوانندازقداصلی یعنی کمربه سمت پایین بیاییم،وافرادیکه شلوارلوله تفنگی یاتنگ بخواهندمیتوانندهرمقدارروی دمپایاپاچه یاقدشلوارعلامت بزنندوازروی خط زانونیزهمین مقدارداخل شوندوبهم وصل کنند. 🍃افرادقدبلندهم بلندی باسنشان راباید20بگیرند
🍃راستا گیری ‘،خط اتو با ترکی پارچه از دمپا تا کمر یک اندازه باید فاصله داشته باشد
🍃اگر در دمپا فاصله خط اتو با ترکی پارچه 20 سانت است در کمر هم باید 20 سانت باشد.
🍃از گشادی فاق تا 5الی10سانت زیر فاق حتما باید کش کاری شود قبل از دوخت یعنی آنقدر با اتو با بخار فراوان به سمت بیرون بکشید تا پارچه حالت ارتجایی پیدا کند.
برای اینکه درز داخل شلوار بالانکشد بهتر است هم در جلو هم در پشت 1/5 سانت از داخل پایین و به پهلو وصل کنید

©Holidayme [CPS] WW


Related Post:


ChicMe WW
Coolicool WW